Vị quan nào dâng sớ xin chém 7 tên nịnh thần?

Thứ hai, 22/5/2023, 20:20 (GMT+7)

Đại quan này không có quyền khuyên can vua Trần nhưng vẫn dâng “Thất trảm sớ” đề nghị chém 7 tên nịnh thần nên được người đời kính phục.

Dương Tâm (Tổng hợp)Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.